1. ข้อใดคือเจตนารมณ์ของ คสช. ก. ยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ข. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ค. ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
เจตนารมณ์ ของ คสช.. เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร
นิติบัญญัติ และตุลาการ เป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิม รัฐบาลปกติได้ใช้
อำนาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เ หนือความขัดแย้งทั้งปวง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ องค์กร
ระ หว่างประเ ทศ ในเ วที่นานาชาติ บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ชาติ และสร้างความมั่นใจในการลงทุน การ
ประกอบกิจการต่าง ๆ ของธาวต่างประเทศใน ประเทศไทยสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระ บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝ่าย ประสานแ นวคิด แสวงจุดร่วมของ
ผู้ที่มีความเ ห็นแตกต่าง โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการด่ารงชีวิตของ
ประชาชนในสังคมไทย ตามแ นาทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบประธาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างยั่งยืนตลอดไป

2. คำแถลงนโย บายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติเมื่อใด
ก. 10 กันยายน 2557 ข. 11 กันยายน 2557 ค. 12 กันยายน 2557 ง. 13 กันยายน 2557
ตอบ ค. 12 กันยายน 2557

Document page 001

Document page 002

บทความล่าสุด

Go to top