ผลิตภัณฑ์ของแผนก | งานวิจัย | 

ความเป็นของแผนกวิชา อุตสาหกรรมเกษตร

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้พัฒนาผู้เรียน ทางด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีนายอนุศิลป์ เทือกชัยคำ หัวหน้าแผนกวิชาฯ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2564) ที่วางรากฐานให้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะในการแปรรูปและมีความสุขในการเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ชีวิต เสริมสร้างโอกาสให้ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาเรียนและพัฒนาตนเองต่อไป

อาจารย์พ่อ อาจารย์แม่ของลูกๆ ทุกคน

 • นายอนุศิลป์ เทือกชัยคำ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2564)

 • นางสมนึก เทือกชัยคำ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2561)

 • นางบุศรินทร์ เทือกชัยคำ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2564)

ปัจจุบันนี้ มีผลิตภัณฑ์เด่นๆ ของแผนกวิชาคือ แกงเปรอะบรรจุกระป๋อง, ไวน์ผลไม้, น้ำนมข้าวโพด ฯลฯ โดยต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่สายตาประชาชนอีกหลายชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง ปลาไหลต้มเปรตบรรจุกระป๋อง และเตรียมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้คู่งานวิจัย เพื่อสร้างผู้เรียนให้พร้อมในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการ หรือเป็นผู้ประกอบการเองในอนาคตต่อไป

หากต้องการติดต่อแผนกวิชาโดยตรง สามารถติดต่อได้ที่ fb icon เพจ Facebook “แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร : เกษตรโคราช”

 ผัง แผนกวิชาอุต66 3

บุคลากรในแผนกวิชาในปัจจุบัน

   ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  หน้าที่มอบหมาย การศึกษา
prem1   นายสาโรช โกษารักษ์  ครูชำนาญการ
 •  หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 wow1  นางสาววรีพันธ์ บุญชด  ครู
 •  รองหัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • หัวหน้างานโรงครัวปฏิรูป
 • รองหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 • งานปกครองประจำแผนก
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 85013  นางสาวเพชรดา พลเยี่ยม ครูผู้ช่วย
 • เลขานุการประจำแผนกวิชา
 • งานการค้า/บ่มเพาะ ประจำแผนกวิชา
 • ผู้ช่วยงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์อาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 wow1  นางสาวเดือนเพ็ญ โตสันติวงศ์  ครูผู้ช่วย
 • ผู้ช่วยงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
 • งานกิจกรรม ประจำแผนกวิชา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 chutimun  นางสาวชุติมันต์ สมบูรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 •  พนักงานทั่วไปประจำแผนกวิชา
 
teach 33 นางสาวเกศรินทร์ สวัสดิ์ศรี นศ.ฝึกประสบการณ์สอน   ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กำลังศึกษา)
teach 33 นางสาวเกศกนก พัชรสุริยะโชติ นศ.ฝึกประสบการณ์สอน   ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กำลังศึกษา)

 

ความร่วมมือกับสถานประกอบการ :

ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วษท.นครราชสีมา

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งร่วมศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ อาทิเช่น

 • บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด
 • บริษัทโคราชซอส (อุตสาหกรรม) จำกัด
 • บริษัท เขาใหญ่แดรี่ จำกัด
 • บริษัท เดอะแคนทีนฟู้ดส์ จำกัด
 • มวกเหล็กแดรี่เซ็นเตอร์
 • บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว (โรงงานแปรรูปน้ำนม)
 • Mother Say No ปากช่อง
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด
 • ฯลฯ

 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน – งานวิจัยที่ได้ดำเนินการ

ปี 2566 : 
 • ทุนสนับสนุน โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่ได้จากโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ 10,000 บาท
  • ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องบ่มไวน์ งบประมาณ 15,000 บาท

ปี 2565 : 
 • ทุนสนุบสนุนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร งบประมาณ 15,000 บาท
 • ทุนสนับสนับขับเคลื่อน กิจกรรมที่ 2 Excellent Center งบประมาณ 25,000 บาท
ปี 2564 : 
 • ทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รอบขยายผล งบประมาณ 130,000 บาท

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงหอยขมบรรจุกระป๋อง

-ซุปข้าวโพดบรรจุกระป๋อง

 • ทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รอบที่ 2 งบประมาณ 100,000 บาท

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัดเปรี้ยวหวานบรรจุถุงเพ๊าซ์

 

 

 

 

 •  

บทความล่าสุด

Go to top