Food Tech & Agro Tech

ดำเนินการนิทรรศการโดย แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นำเสนอ/จัดนทรรศการที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4

การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dehydration หรือ lyophilization) หมายถึงการทำแห้ง (dehydration) ด้วยการแช่เยือกแข็ง (freezing)

บทความล่าสุด

Go to top