สมัครเรียน วิทยาลัยเกษตร นครราชสีมา

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2563 ที่รวบรวม

ไฟล์เป็น pdf อ่านแยกแต่ละหัวข้อได้เลย

house visit
ประวัติ และ ข้อมูลเกี่ยวกับครูเปรม

ประวัติ ครูเปรม

ชื่อ : นายสาโรช  โกษารักษ์    Name : Mr.Saroj  Gosaarak
Tel: 083-7380801    Email: houston726@hotmail.com  Line ID: prem726
  • ตำแหน่งปัจจุบัน : ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • Creative Writer at Sawangweb.com

ประวัติการศึกษา

 ประถมศึกษา โรงเรียนสวนหม่อน
 มัธยมศึกษา  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี    วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ปริญญาโท    วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

ผลงานด้านวิชาการ

 ระดับปริญญาตรี

 - สัมมนา 1 (ปริญญาตรี)  " Effect of pulse electric fileds againt major micro organisms in fruit juice"
 - สัมมนา 2 (ปริญญาตรี) " Antioxidation activities of clove"
 - การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคุณภาพและปริมาณน้ำทิ้งจากการผลิตภายในบริษัทไทยกลูโคส จำกัด  (Quality and quantity of wastewater in Thai glucose Co.,Ltd.)
Project : "Study of antioxidation activities of clove and sage in lard"
 

ระดับปริญญาโท

- Gosaarak, S., and Intarapichet, K. (2005). Selection of bacteriocin-producing thermo tolerance lactic acid bacteria for application in Thai traditional meat products. The 7th Agro-Industrial Conference, Bitech, Bangna, Thailand. 22-24 June, 2005. Poster
- Gosaarak, S., and Intarapichet, K. (2005). Controlled pH fermentation of Lactobacillus lactis TISTR 1401 for crude bacteriocin production. The 7th Agro-Industrial Conference, Bitech Bangna, Bangkok, Thailand. 22-24 June, 2005. Poster
- Taillandier, P., Tataridis, P., Gosaarak, S., Mathieu, F., and Strehaiano,P. (2004). Mixed cultures between wine microorganisms using a membrane bioreactor. International Congress on Biotechnology in Food Industry, CLERMONT-FERRAND (France). 11-13 July, 2004. Poster
- Kanok-Orn Intarapichet and Saroj Gosaarak (2008). The Use of Crude Bacteriocins from Lactococcus lactis TISTR 1401 as Biopreservative to extended shelf life of aerobically packed pork meatballs. International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST), 54th ICoMST 2008, Cape Town (South Africa). August, 2008.
 - Thesis : Production of bacteriocins by lactococcus lactis TISTR 1401 and application in pork meatballs. 2006. Fulltext
 

ผลงานการทำงาน

2544 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท เตียหงี่เฮียง(เจ้าสัว) จำกัด
2546 ที่ปรึกษา บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
2546 ผู้ช่วยวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  หัวหน้างานบริการการขาย ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  วิทยากร "การประยุกต์ใช้สารเคมีและแบคเทอริโอซิน (Bacteriocins) ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ศูนย์ถ่ายทอด
  เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2554 วิทยากร "การแปรรูปเสาวรสและผลิตผลทางการเกษตร" ณ อ.นาแห้ว จ.เลย โดยศูนย์พํฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
2554  วิทยากร "หลักสูตรอบรมพนักงานแปรรูปอาหาร" ณ อ.นาแห้ว จ.เลย โดยศูนย์พํฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
2553 - 2557 ครูพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
2557 - 2558 ถางหญ้า และ ท่องเที่ยว (6 เดือน)
2558 - 2559 ครูพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
2559 - 2561 ครูผู้ช่วย สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
2561 - ปัจจุบัน ครู (คศ.1) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ผลงานวิจัย ผลงานนำเสนอ ที่ผ่านมา

Mixed cultures between wine microorganisms using a membrane bioreactor

Mixed cultures between wine microorganisms using a membrane bioreactor

Controlled pH fermentation of Lactobacillus lactis TISTR 1401 for crude bacteriocin production

Controlled pH fermentation of Lactobacillus lactis TISTR 1401 for crude bacteriocin production

Selection of bacteriocin-producing thermo tolerance lactic acid bacteria for application in Thai traditional meat products

Selection of bacteriocin-producing thermo tolerance lactic acid bacteria for application in Thai traditional meat products

Laboratoire de Genie Chemique | Acvivity Report 2002/2005

LGC Activity report 2002/2005

PRODUCTION OF BACTERIOCINS BY LACTOCOCCUS LACTIS TISTR 1401 AND APPLICATION IN PORK MEATBALLS

PRODUCTION OF BACTERIOCINS BY LACTOCOCCUS LACTIS TISTR 1401 AND APPLICATION IN PORK MEATBALLS
Go to top