kruprem white removebg preview

ประวัติ ครูเปรม

ชื่อ :     นายสาโรช  โกษารักษ์
Name :     Mr.Saroj  Gosaarak
Tel: 083-7380801    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line ID: prem726
 
ตำแหน่งปัจจุบัน :
 • ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 • Creative Writer at Sawangweb.com

 ผลงานการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ 1,2 /สิ่งประดิษฐ์

 ปี พ.ศ.  ชื่อผลงานที่น่าจะพอให้ชื่นอกชื่นใจ  หน่วยงาน  รางวัล  หมายเหตุ
 2566 ต้มแซ่บน้องวัวบรรจุกระป๋อง  อศจ.นครราชสีมา (วก.พิมาย) อันดับ 1  โครงการจบ น.ส.เกวลิน ธีระ และคณะ
 2565 ต้มเปรตปลาไหลบรรจุกระป๋อง  อศจ.นครราชสีมา (วท.นครราชสีมา)  อันดับ 3  โครงการจบ นายเอกสิทธิ์ บุญมา
 2564 ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง  อกท.ระดับชาติ สระแก้ว  อันดับ 2  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
 2564 ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง  อกท.ระดับภาค ศรีสะเกษ อันดับ 1  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง  อกท.ระดับภาค ศรีสะเกษ อันดับ 3  วิจัยทั่วไป
 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง  อกท.ระดับชาติ สระแก้ว    วิจัยทั่วไป
 2563 ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง อศจ.นครราชสีมา (เดอะมอลล์) ตกรอบ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
         

การนำเสนอที่สำคัญ

ch3radio

วิทยุครอบครัวข่าว : ปลาไหลต้มเปรตบรรจุกระป๋อง
 
seur arsa
ต้มเปรต สัมภาษณ์ รายการ : สื่ออาสาประชาชน

 

 ผลงานการดำเนินการด้านหัวหน้างานครูที่ปรึกษา / หัวหน้างานสื่อฯ

 ปี พ.ศ.  ชื่อผลงานที่น่าจะพอให้ชื่นอกชื่นใจ หัวหน้างาน  หมายเหตุ
 2565  กรรมการดำเนินงาน การขอทุนเพื่อกองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) รุ่นที่ 5 อนุมัติแล้ว ระดับ ปวส. 14 ทุน งานครูที่ปรึกษา  
 2565 พัฒนาระบบคำนวณอายุราชการออนไลน์ โดยไม่ใช้ Excel บนเว็บ kruprem.com พัฒนาตนเอง  
 2565 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้เรียนออนไลน์ผ่าน Google Data studio (ปรับปรุง) งานครูที่ปรึกษา  
 2565 กรรมการดำเนินงาน การขอทุนเพื่อกองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) รุ่นที่ 4 อนุมัติแล้ว ระดับ ปวส. 40 ทุน งานครูที่ปรึกษา  
 2564 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้เรียนออนไลน์ผ่าน Google Data studio งานครูที่ปรึกษา  
 2564 ดำเนินการจัดหาสื่ออุปกรณ์สำหรับใช้การสอนออนไลน์สำหรับครูผู้สอน งานสื่อการเรียนการสอน  
 2563  พัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านออนไลน์ผ่าน Google Form  งานครูที่ปรึกษา  

 ประวัติการศึกษา

 •  ประถมศึกษา โรงเรียนสวนหม่อน
 •  มัธยมศึกษา  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 •  ปริญญาตรี    วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 •  ปริญญาโท    วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

==========================

ผลงานด้านวิชาการ - ก่อนการเป็นครู

 ระดับปริญญาตรี : นายสาโรช โกษารักษ์ B4051381

 

ระดับปริญญาโท : สาโรช โกษารักษ์ M4530312

 

งานวิจัยที่ถูก Citation : Saroj Gosaarak

ผลงานการทำงาน

2544 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท เตียหงี่เฮียง(เจ้าสัว) จำกัด

2546 ผู้ช่วยวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • หัวหน้างานบริการการขาย ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • วิทยากร "การประยุกต์ใช้สารเคมีและแบคเทอริโอซิน (Bacteriocins) ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ศูนย์ถ่ายทอด  เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2554 วิทยากร "การแปรรูปเสาวรสและผลิตผลทางการเกษตร" ณ อ.นาแห้ว จ.เลย โดยศูนย์พํฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

2554  วิทยากร "หลักสูตรอบรมพนักงานแปรรูปอาหาร" ณ อ.นาแห้ว จ.เลย โดยศูนย์พํฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

2553 - 2557 ครูพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

2557 - 2558 ถางหญ้า และ ท่องเที่ยว (6 เดือน)

2558 - 2559 ครูพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

2559 - 2561 ครูผู้ช่วย สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

2561 - 27 เมษายน 2565 ครู (คศ.1) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

2565 - ปัจจุบัน ครูชำนาญการ (มีผล  28 เมษายน 2565) หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 

บทความล่าสุด

Go to top