แนวข้อสอบ การจัดทำมาตรฐานและภาระงานครู การพัฒนาครู

1. ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิซาชีพครู ฉบับละเท่าไหร่ #ตอบ 500 บาท
2. ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งละเท่าไหร่ #ตอบ 200 บาท
3. ก.ค.ศ. คือ #ตอบ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 31 คน
4. อ.ก.ค.ศ. คือ
#ตอบ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยม 10 คน ประถม 10 คน)
5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรคมีกี่โรค ได้แก่โรคอะไรบ้าง #ตอบ 5 โรค ได้แก่
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 2. วัณโรคในระยะติดต่อ
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 4. โรคติดสารเสพติดให้โทษ 5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
6. ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 ได้แก่ ใครบ้าง #ตอบ 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

Document page 001

Document page 002

บทความล่าสุด

Go to top