แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ผลิตภัณฑ์ของแผนก | งานวิจัย | 

ความเป็นของแผนกวิชา อุตสาหกรรมเกษตร

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้พัฒนาผู้เรียน ทางด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีนายอนุศิลป์ เทือกชัยคำ หัวหน้าแผนกวิชาฯ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2564) ที่วางรากฐานให้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะในการแปรรูปและมีความสุขในการเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ชีวิต เสริมสร้างโอกาสให้ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาเรียนและพัฒนาตนเองต่อไป

อาจารย์พ่อ อาจารย์แม่ของลูกๆ ทุกคน

 • นายอนุศิลป์ เทือกชัยคำ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2564)

 • นางสมนึก เทือกชัยคำ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2561)

 • นางบุศรินทร์ เทือกชัยคำ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2564)

ปัจจุบันนี้ มีผลิตภัณฑ์เด่นๆ ของแผนกวิชาคือ แกงเปรอะบรรจุกระป๋อง, ไวน์ผลไม้, น้ำนมข้าวโพด ฯลฯ โดยต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่สายตาประชาชนอีกหลายชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง ปลาไหลต้มเปรตบรรจุกระป๋อง และเตรียมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้คู่งานวิจัย เพื่อสร้างผู้เรียนให้พร้อมในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการ หรือเป็นผู้ประกอบการเองในอนาคตต่อไป

หากต้องการติดต่อแผนกวิชาโดยตรง สามารถติดต่อได้ที่ fb icon เพจ Facebook “แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร : เกษตรโคราช”

 ผัง แผนกวิชาอุต66 3

บุคลากรในแผนกวิชาในปัจจุบัน

   ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  หน้าที่มอบหมาย การศึกษา
prem1   นายสาโรช โกษารักษ์  ครูชำนาญการ
 •  หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 wow1  นางสาววรีพันธ์ บุญชด  ครู
 •  รองหัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • หัวหน้างานโรงครัวปฏิรูป
 • รองหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 • งานปกครองประจำแผนก
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 85013  นางสาวเพชรดา พลเยี่ยม ครูผู้ช่วย
 • เลขานุการประจำแผนกวิชา
 • งานการค้า/บ่มเพาะ ประจำแผนกวิชา
 • ผู้ช่วยงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์อาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 wow1  นางสาวเดือนเพ็ญ โตสันติวงศ์  ครูผู้ช่วย
 • ผู้ช่วยงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
 • งานกิจกรรม ประจำแผนกวิชา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 chutimun  นางสาวชุติมันต์ สมบูรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 •  พนักงานทั่วไปประจำแผนกวิชา
 
teach 33 นางสาวเกศรินทร์ สวัสดิ์ศรี นศ.ฝึกประสบการณ์สอน   ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กำลังศึกษา)
teach 33 นางสาวเกศกนก พัชรสุริยะโชติ นศ.ฝึกประสบการณ์สอน   ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กำลังศึกษา)

 

ความร่วมมือกับสถานประกอบการ :

ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วษท.นครราชสีมา

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งร่วมศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ อาทิเช่น

 • บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด
 • บริษัทโคราชซอส (อุตสาหกรรม) จำกัด
 • บริษัท เขาใหญ่แดรี่ จำกัด
 • บริษัท เดอะแคนทีนฟู้ดส์ จำกัด
 • มวกเหล็กแดรี่เซ็นเตอร์
 • บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว (โรงงานแปรรูปน้ำนม)
 • Mother Say No ปากช่อง
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด
 • ฯลฯ

 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน – งานวิจัยที่ได้ดำเนินการ

ปี 2566 : 
 • ทุนสนับสนุน โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่ได้จากโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ 10,000 บาท
  • ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องบ่มไวน์ งบประมาณ 15,000 บาท

ปี 2565 : 
 • ทุนสนุบสนุนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร งบประมาณ 15,000 บาท
 • ทุนสนับสนับขับเคลื่อน กิจกรรมที่ 2 Excellent Center งบประมาณ 25,000 บาท
ปี 2564 : 
 • ทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รอบขยายผล งบประมาณ 130,000 บาท

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงหอยขมบรรจุกระป๋อง

-ซุปข้าวโพดบรรจุกระป๋อง

 • ทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รอบที่ 2 งบประมาณ 100,000 บาท

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัดเปรี้ยวหวานบรรจุถุงเพ๊าซ์

 

 

 

 

 •  

kruprem white removebg preview

ประวัติ ครูเปรม

ชื่อ :     นายสาโรช  โกษารักษ์
Name :     Mr.Saroj  Gosaarak
Tel: 083-7380801    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line ID: prem726
 
ตำแหน่งปัจจุบัน :
 • ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 • Creative Writer at Sawangweb.com

 ผลงานการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ 1,2 /สิ่งประดิษฐ์

 ปี พ.ศ.  ชื่อผลงานที่น่าจะพอให้ชื่นอกชื่นใจ  หน่วยงาน  รางวัล  หมายเหตุ
 2566 ต้มแซ่บน้องวัวบรรจุกระป๋อง  อศจ.นครราชสีมา (วก.พิมาย) อันดับ 1  โครงการจบ น.ส.เกวลิน ธีระ และคณะ
 2565 ต้มเปรตปลาไหลบรรจุกระป๋อง  อศจ.นครราชสีมา (วท.นครราชสีมา)  อันดับ 3  โครงการจบ นายเอกสิทธิ์ บุญมา
 2564 ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง  อกท.ระดับชาติ สระแก้ว  อันดับ 2  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
 2564 ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง  อกท.ระดับภาค ศรีสะเกษ อันดับ 1  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง  อกท.ระดับภาค ศรีสะเกษ อันดับ 3  วิจัยทั่วไป
 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง  อกท.ระดับชาติ สระแก้ว    วิจัยทั่วไป
 2563 ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง อศจ.นครราชสีมา (เดอะมอลล์) ตกรอบ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
         

การนำเสนอที่สำคัญ

ch3radio

วิทยุครอบครัวข่าว : ปลาไหลต้มเปรตบรรจุกระป๋อง
 
seur arsa
ต้มเปรต สัมภาษณ์ รายการ : สื่ออาสาประชาชน

 

 ผลงานการดำเนินการด้านหัวหน้างานครูที่ปรึกษา / หัวหน้างานสื่อฯ

 ปี พ.ศ.  ชื่อผลงานที่น่าจะพอให้ชื่นอกชื่นใจ หัวหน้างาน  หมายเหตุ
 2565  กรรมการดำเนินงาน การขอทุนเพื่อกองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) รุ่นที่ 5 อนุมัติแล้ว ระดับ ปวส. 14 ทุน งานครูที่ปรึกษา  
 2565 พัฒนาระบบคำนวณอายุราชการออนไลน์ โดยไม่ใช้ Excel บนเว็บ kruprem.com พัฒนาตนเอง  
 2565 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้เรียนออนไลน์ผ่าน Google Data studio (ปรับปรุง) งานครูที่ปรึกษา  
 2565 กรรมการดำเนินงาน การขอทุนเพื่อกองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) รุ่นที่ 4 อนุมัติแล้ว ระดับ ปวส. 40 ทุน งานครูที่ปรึกษา  
 2564 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้เรียนออนไลน์ผ่าน Google Data studio งานครูที่ปรึกษา  
 2564 ดำเนินการจัดหาสื่ออุปกรณ์สำหรับใช้การสอนออนไลน์สำหรับครูผู้สอน งานสื่อการเรียนการสอน  
 2563  พัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านออนไลน์ผ่าน Google Form  งานครูที่ปรึกษา  

 ประวัติการศึกษา

 •  ประถมศึกษา โรงเรียนสวนหม่อน
 •  มัธยมศึกษา  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 •  ปริญญาตรี    วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 •  ปริญญาโท    วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

==========================

ผลงานด้านวิชาการ - ก่อนการเป็นครู

 ระดับปริญญาตรี : นายสาโรช โกษารักษ์ B4051381

 

ระดับปริญญาโท : สาโรช โกษารักษ์ M4530312

 

งานวิจัยที่ถูก Citation : Saroj Gosaarak

ผลงานการทำงาน

2544 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท เตียหงี่เฮียง(เจ้าสัว) จำกัด

2546 ผู้ช่วยวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • หัวหน้างานบริการการขาย ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • วิทยากร "การประยุกต์ใช้สารเคมีและแบคเทอริโอซิน (Bacteriocins) ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ศูนย์ถ่ายทอด  เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2554 วิทยากร "การแปรรูปเสาวรสและผลิตผลทางการเกษตร" ณ อ.นาแห้ว จ.เลย โดยศูนย์พํฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

2554  วิทยากร "หลักสูตรอบรมพนักงานแปรรูปอาหาร" ณ อ.นาแห้ว จ.เลย โดยศูนย์พํฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

2553 - 2557 ครูพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

2557 - 2558 ถางหญ้า และ ท่องเที่ยว (6 เดือน)

2558 - 2559 ครูพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

2559 - 2561 ครูผู้ช่วย สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

2561 - 27 เมษายน 2565 ครู (คศ.1) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

2565 - ปัจจุบัน ครูชำนาญการ (มีผล  28 เมษายน 2565) หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 

ขอพรให้สอบติดครู แนะนำสถานที่มงคล

ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับครู | แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ ครูผู้ช่วย สพฐ ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ

หมวดหมู่รอง

บทความล่าสุด

Go to top