พอดีได้มาจากไลน์ที่ส่งต่อมาจากทางผู้ใหญ่ น่าจะเป็นแนวข้อสอบที่ครูๆทุกท่านสามารถเอาไปอ่านประกอบ เพื่อเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 2563 รอบภายใน ได้นะครับ

 ข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการ

แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

แนวข้อสอบกฎหมายและการบริหารการจัดการศึกษา

แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น

แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมือง

 

บทความล่าสุด

  • รวมลิ้งที่เกี่ยวข้อง คู่มือการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สำหรับคนพิการ 1/2567

  •  ลีเอนจาง โรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำในเกาหลี

    ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ลีเอนจาง เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำในเกาหลีที่โดดเด่นในเรื่องนวัตกรรมทางการแพทย์ และความเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรม อย่างครบวงจร เกาหลีใต้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการรักษาโรค และศัลยกรรมที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย

  • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ 9 ด้านการศึกษา

    ในหลวง ร. 9 ทรงมีแนวพระราชดำริว่า การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านลึก คือต้องรู้ลึกรู้จริง ไม่เลือกที่จะศึกษาเพียงบางส่วน ต้องศึกษาแต่ละเรื่องด้วยจิตใจที่เที่ยงตรงเป็นกลาง ไม่เรียนรู้เฉพาะในตำรา แต่ต้องมีการฝึกฝนปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก foodnetworksolution.com

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร-อุตสาหกรรมเกษตร

บทความล่าสุด

Go to top