พอดีได้มาจากไลน์ที่ส่งต่อมาจากทางผู้ใหญ่ น่าจะเป็นแนวข้อสอบที่ครูๆทุกท่านสามารถเอาไปอ่านประกอบ เพื่อเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 2563 รอบภายใน ได้นะครับ

 ข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการ

แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

แนวข้อสอบกฎหมายและการบริหารการจัดการศึกษา

แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น

แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมือง

 

บทความล่าสุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก foodnetworksolution.com

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร-อุตสาหกรรมเกษตร

บทความล่าสุด

Go to top