ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกท่านเลยครับ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 : รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค ค แยกรายวิชา 75 กลุ่มวิชา ดังนี้

กลุ่มวิชา ประกาศลงนาม ไฟล์สำหรับ
    ค้นหารายชื่อ
101 : ภาษาไทย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
102 : ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
103 : สังคม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
104 : คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
105 : พลศึกษา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
107 : เคมี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
108 : ชีววิทยา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
109 : ฟิสิกส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
110 : กฎหมาย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
201 : ช่างยนต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
203 : ช่างเชื่อมโลหะ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
204 : ช่างพิมพ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
205 : ช่างต่อเรือ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
208 : ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
209 : เมคคาทรอนิกส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
210 : ปิโตรเคมี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
211 : ช่างก่อสร้างและโยธา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
212 : ช่างสำรวจ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
213 : อุตสาหกรรมยาง คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
214 : สถาปัตยกรรม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
217 : ช่างอากาศยาน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
218 : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
219 : เทคนิคกายอุปกรณ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
220 : เทคโนโลยีปิโตรเลียม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
221 : เทคนิคพลังงาน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
222 : ตัวถังและสีรถยนต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
301 : การบัญชี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
302 : การเลขานุการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
303 : การเงินและการธนาคาร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
304 : การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
305 : การตลาด คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
306 : ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
307 : ธุรกิจสถานพยาบาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
308 : การประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
309 : การจัดการโลจิสติกส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
310 : ภาษาจีน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
402 : ปฐพีวิทยา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
403 : อารักขาพืช คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
404 : เกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
405 : ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
406 : ช่างกลเกษตร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
410 : แปรรูปสัตว์น้ำ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
503 : เครื่องประดับอัญมณี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
506 : ศิลปการดนตรี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
507 : วิจิตรศิลป์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
601 : อาหารและโภชนาการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
602 : อุตสาหกรรมอาหาร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
603 : คหกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
605 : เสริมสวย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
701 : การท่องเที่ยว คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
702 : การโรงแรม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
801 : เทคโนโลยีสิ่งทอ/เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและทอผ้าพื้นเมือง คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
901 : ยานยนต์สมัยใหม่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
903 : การท่องเที่ยวรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
904 : การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
905 : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
906 : หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
907 : การบินและโลจิสติกส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
908 : เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
909 : อุตสาหกรรมดิจิตอล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

บทความล่าสุด

Go to top