เว็บครูเปรม ขอนำเอาสูตร Excel สำหรับคำนวณเรื่องต่างๆ ในทุกสาขางานที่ได้เก็บไว้ในเครื่องมานานแล้ว เอามาเผยแพร่นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะใช้งาน

  • ไฟล์ Excel สำหรับ ครูสังกัดอาชีวศึกษา ที่ใช้ระบบ ศธ.02  (ขอบคุณไฟล์จาก ครูวิริยา สีขาว)

ไฟล์ Excel กรอกจิตพิสัย สำหรับ ศธ.02

ไฟล์ กรอกคะแนนแยก <-- ช่วยแก้ปัญหา ระบบ ศธ02 ช้าเวลาผู้ใช้งานมากๆ

  • สูตร Excel ด้านการศึกษา

ตัวติดตามเครดิตทางการศึกษา 1

ตัวติดตามผลการเรียน1

ตารางของชั้นเรียนประจำสัปดาห์ 1

ตารางผลคูณ1

บัตรประจำตัวนักเรียน1

บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนปี 2546-25471

บันทึกการเข้าเรียนรายสัปดาห์ 1

แผนการสอนประจำสัปดาห์ของผู้สอน 1

รายการระยะเวลาของแต่ละชั้นเริยน 1

สูตร Excel นับจำนวนวัน

  • สูตร Excel การขายและสินค้าคงคลัง

รายการราคาค่าบริการ1

รายการราคาผลิตภัณฑ์1

รายการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องมือ1

สูตร Excel นับจำนวน

  • สูตร Excel คำนวณ อื่นๆ

Excel Training

Workshop 1 สรุปยอดขายสินค้า

Workshop 2 แปลงค่าเงินสกุลต่างๆ

Workshop 3 ตำนวณหาประกันสังคม

Workshop 4 ค่าคอมมิสชั่น

Workshop 5 ค่าล่วงเวลา (OT)

Workshop 6 คำนวณภาษีเงินได้

Workshop 7 คำนวณโบนัสพนักงาน

Workshop 8 สร้างฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

การตัดเกรด ผ่าน_ไม่ผ่าน

ตารางการคิดคะแนน

ตารางการคิดคะแนนตัวอย่าง

ตารางการตัดเกรด

ตารางการตัดเกรดแบบตัวเลข

ตารางการจดราคาสินค้า

ตารางค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ตารางคำนวณการแลกเงิน

ตารางคำนวณงบกำไรขาดทุน

ตารางคำนวณงบตฺล

ตารางเปริยบเทียบน้ำมันกับยอดขายสินค้า

บิลเงินสด ใบกำกับภาษิ

ใบกำกับภาษิ

สุตรการเขี้ยนใบสั่งซื้อสินค้า

สูตรการเขียนใบสั่งซื้อสินค้า._อ้างอิงรหัสสินค้า

สูตรการคำนวณภาษีบุคคล

สูตรการตำนวณเวลาในการผ่อนชำระ

สุตรการคิดค่าโอทิ

สูตรการคิดเงินผ่อนชำระ

สุตรการตั้งราคาสินค้า

สุตรการตั้งราคาสินค้า_ เพิ่มราคาเพื่อรับกับราคาที่จะลด

สูตรการตัดเกรดเฉลี่ยสะสม

สุตรการแปลงค่าเงิน สกุลเงินต่างๆ

สุตรการดราคาสินค้_ซื้อด้วยเงินสดกับชื่อด้วยบัตรเคดิต

สุตรการสร้งใบกำกับภาษิและใบส่งของ

สุตรการสร้างใบเสร็จรับเงิน

สุตรการสร้างโปรแกรมคำนวณราคาเชาอุปกรณ์

สูตรการหาความคุ้มค่าในการลงทุน

สุตรคำนวณเงินเดือนกับค่าโอทิ

สูตรคำนวณเงินฝากในอนาคต

สูตรคำนวนโบนัส

สุตรถตราดาสินค้าโตยใช้เงินซื้อสินค้าเป็นเงือนไขในการลด

สุตรหาค่าคอมมิชชั่น

สุตรหาค่าใช้จ่ายเซลล์

สุตรหาค่าเสื่อมราคา

สูตรหาค่าเสื่อมราคาแบบร้อยละเท่ากัน

หนังสือรับรองหักภาษิ ณ ที่จ่าย

  •  สูตร Excel ด้านสุขภาพ

การตำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในอาหาร1

เครื่องมือติดตามความดันโลหิต1

ตารางสาเหตุของโรคภูมิแพ้และอาการ1

บันทึกสุขภาพสัตว์เลี้ยง1

ใบบันทึกโรคภูมิแพ้1

ประวัติสุขภาพ1

แผนผังแสดงความฟิตสำหรับบุรุษ1

แผนผังแสดงความฟิตสำหรับสตรี1

หน่วยวัด-เครื่องชั่งน้ำหนัก1

 

 

บทความล่าสุด

Go to top