โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

แนวทางข้อเสนอ ด้านอาชีวศึกษาต่อร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2558

สาโรช โกษารักษ์ ร่างให้ อ.วิชาญ จริสศรี

ด้วยการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย จัดว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศในขณะนี้ เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางด้านโครงสร้างประชากร และการเคลื่อนย้ายหมุนเวียนของแรงงาน จากการเข้าร่วมเขตประชาคมอาเซียน (AEC) รวมถึงผลสะท้อนจากสังคมที่ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยนั้นกำลังประสบปัญหาทางด้านการศึกษาอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านมาตรฐานการศึกษาที่ตกต่ำลง, สมรรถนะของผู้เรียนจบไม่ตรงกับความต้องการของตลาด, การที่บัณฑิตปริญญาตรีตกงานจำนวนมาก และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานในวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรีนั้นสูงมาก

ด้วยเหตุนี้ นอกจากที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของการศึกษาในระดับ การศึกษาภาคบังคับแล้วแล้ว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าในการพัฒนาประเทศไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องเพิ่มบทบาทของการศึกษาของภาคอาชีวศึกษาให้มีความสำคัญมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานฝีมือ และศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับ 2558 นี้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มบทบาทและความสำคัญของการศึกษาในระบบอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ในประเด็นดังต่อไปนี้

ลำดับที่

มาตรา

เนื้อหาในรัฐธรรมนูญ 2550

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1

49

-บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

-ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น

-การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ

1.ประชาชนได้เรียนฟรี 12 ปี (ป.1-ม.6)

2.การศึกษาทางเลือก การเรียนรู้ด้วยตนเองและตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมจากรัฐ

 

แนวทางปรับปรุง รัฐธรรมนูญ 2558

ลำดับที่

มาตรา

เนื้อหาในรัฐธรรมนูญ 2558

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

 

 

-บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

-ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น

-การศึกษาอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ

-รัฐต้องเพิ่มสัดส่วนประชากรในภาคแรงงานฝีมือ เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

 

1.ประชาชนได้เรียนฟรี 12 ปี (ป.1-ม.6)

2.การศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษาทางเลือก การเรียนรู้ด้วยตนเองและตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมจากรัฐ

3.การศึกษาในระดับ ปวส. ได้เรียนฟรี เพื่อเพิ่มแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม

 

แนวทางข้อเสนอ ด้านอาชีวศึกษาต่อร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2558 ..ครูเปรม
$80.00
Go to top