โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

สถานะของนักศึกษา

เขียว - หมายถึง พักอยู่หอ

เหลือง - หมายถึง ได้รับการตักเตือน

แดง - หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

ลำดับที่ ชื่อห้อง ภาพประจำตัว สมาชิกหอพักชาย  สถานะ  เบอร์โทร  หมายเหตุ
1 ง.1   ห้องพักอาจารย์ - ครูญาณปรีชา      
2 ง.2  jj.jpg ห้องพักอาจารย์ - นายขจรศักดิ์  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
3 ง.3   1. นายศรุต  เงินกอง  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
  2. นายธนพล  มีทรัพย์  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
4 ง.4   1. นายกฤตพร  หงส์เหิม  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
  2. นายสุทธิพัฒน์  มาสาย  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
5 ง.5   1. นายพีรงษ์  แสงฟ้าแลบ  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
6 ง.6   1. นายธนิษฐ์  รุ่งแสง  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
  2. นายทศพล  ราชไทย  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
7 ง.7   1. นายสหรัฐ  วงศ์ศรี  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
  2. นายสายใจ  ยมน้อย  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
8 ง.8   1. นายภัทชากร  สารพงษ์  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
  2. นายธนพัฒน์  สุริวงษ์  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
  3. นายนครินทร์  แก้วทองแสง  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
9 ง.9   1. นายพุทธนากร  ทรงศรี  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
10 ง.10   1. นายสิทธิพล  ปีไทสงค์  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
11 ง.11 mini-for_web0012.JPG 1. นายพายุภัทร  นิลทรัพย์  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
12 ง.12 mini-for_web0023.JPG 1. นายอชิระ  อินทรชลิต  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
mini-for_web0034.JPG 2. นายนัฐวุฒิ  เทพเสนา  glossy-green-icon-button-hi.jpg    
Go to top