โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

สถานะของนักศึกษา

เขียว - หมายถึง พักอยู่หอ

เหลือง - หมายถึง ได้รับการตักเตือน

แดง - หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

ลำดับที่

ชื่อห้องอักษร ค.

ภาพประจำตัว

สมาชิกหอพักชาย

 สถานะ

 เบอร์โทร

หมายเหตุ 

1

ค.1

 

1. นายเกรียงไกร  ภัคดีชัย

 glossy-green-icon-button-hi.jpg

 

2. นายณัฐพล  พันนาม

2

ค.2

 

1. นายสุทธิชัย  เดียดสูงเนิน

 

2. นายวายุ  ท่าน้ำเกี่ยง

3

ค.3

 

1. นายภานุพงษ์  ศรีโยธา

4

ค.4

mini-for_web0037.JPG

1. นายธัญพิสิษฐ์  ชัยราช

5

ค.5

mini-for_web0010.JPG

1. นายชัยยา  แย้มแสงทอง

mini-for_web0008.JPG

2. นายวีรพงษ์  ยุนสระน้อย

6

ค.6

 

1. นายวทัญญู ไทนาทม

7

ค.7

 

1. นายวินัย  ประทุม

 

2. นายภูธเนศ  พลูสวัสดิ์

 

3. นายสิทธิพล  หาสูง

8

ค.8

 

1. นายบทวชง  มากล้น

 

2. นายภูนเรศ  ศรีกระสัง

9

ค.9

 

1. นายคณาพงษ์  แก้วกัลยา

10

ค.10

 

2. นายศักดา  คำพิบูลย์

 

ค.1

ค.2

ค.3

 

ค.4

 

ค.5

ค.6

 

ค.7

ค.8

ค.9

 

ค.10

 

Go to top