โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

ชื่อ : นายสาโรช  โกษารักษ์    Name : Mr.Saroj  Gosaarak
Tel: 083-7380801    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line ID: prem726
  • Owner: Sawangweb (Group of Local Websites)
 
Status: Teacher, Web development, Writer
 
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนสวนหม่อน
มัธยมศึกษา  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ปริญญาตรี    วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท    วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ผลงานด้านวิชาการ
ระดับปริญญาตรี
- สัมมนา 1 (ปริญญาตรี)   " Effect of pulse electric fileds againt major micro organisms in fruit juice"
- สัมมนา 2 (ปริญญาตรี) " Antioxidation activities of clove"
- การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคุณภาพและปริมาณน้ำทิ้งจากการผลิตภายในบริษัทไทยกลูโคส จำกัด  (Quality and quantity of wastewater in Thai glucose Co.,Ltd.)
Project : "Study of antioxidation activities of clove and sage in lard"
 
ระดับปริญญาโท
- Gosaarak, S., and Intarapichet, K. (2005). Selection of bacteriocin-producing thermo tolerance lactic acid bacteria for application in Thai traditional meat products. The 7th Agro-Industrial Conference, Bitech, Bangna, Thailand. 22-24 June, 2005. Poster
- Gosaarak, S., and Intarapichet, K. (2005). Controlled pH fermentation of Lactobacillus lactis TISTR 1401 for crude bacteriocin production. The 7th Agro-Industrial Conference, Bitech Bangna, Bangkok, Thailand. 22-24 June, 2005. Poster
- Taillandier, P., Tataridis, P., Gosaarak, S., Mathieu, F., and Strehaiano,P. (2004). Mixed cultures between wine microorganisms using a membrane bioreactor. International Congress on Biotechnology in Food Industry, CLERMONT-FERRAND (France). 11-13 July, 2004. Poster
 - Thesis : Production of bacteriocins by lactococcus lactis TISTR 1401 and application in pork meatballs. 2006. Fulltext
 
ผลงานการทำงาน
2544 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท เตียหงี่เฮียง(เจ้าสัว) จำกัด
2546 ที่ปรึกษา บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
2546 ผู้ช่วยวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หัวหน้างานบริการการขาย ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยากร "การประยุกต์ใช้สารเคมีและแบคเทอริโอซิน (Bacteriocins) ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2554 วิทยากร "การแปรรูปเสาวรสและผลิตผลทางการเกษตร" ณ อ.นาแห้ว จ.เลย โดยศูนย์พํฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
2554  วิทยากร "หลักสูตรอบรมพนักงานแปรรูปอาหาร" ณ อ.นาแห้ว จ.เลย โดยศูนย์พํฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
2553 - 2557 ครูพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
2557 - 2558 ถางหญ้า เผากิ่งไม้ และ ท่องเที่ยว (6 เดือน)
2558 - 2559 ครูพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
2559 - ปัจจุบัน ครูผู้ช่วย สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
 

 

 
Go to top