โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

web.jpg

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว

 วิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานนักศึกษาให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เรียน และคัดเลือกนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาคต่อไป


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วยเป็นประจำทุกปี ตลอดมาเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักเรียน เป็นการสร้างความมั่นใจของนักเรียนในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมในนักเรียนกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ทั้งจากระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคต่อไป

Go to top